Το Δημιουργικό αναλαμβάνει την εκπόνηση προπτυχιακών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, με γνώμονα την πολυετή μας πείρα και την επιτυχία που προσφέρουμε. Βασικό συστατικό για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος αποτελεί η συνεργασία μεταξύ καθηγητή και φοιτητή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους και προσαρμόζοντας την εργασία στους στόχους που θέλει να επιτύχει ο φοιτητής.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκπόνηση εργασιών περιλαμβάνει  5 βήματα:

1. Αποστολή του  θέματος ,των οδηγιών συγγραφής από τον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΑΠ, της ημερομηνίας παράδοσης και το μέγεθος της εργασίας.

2. Εκτίμηση του κόστους εργασίας. Σας ενημερώνουμε για την τιμή της εργασίας , καταβάλετε στον αριθμό λογαριασμού που θα σας δώσουμε μία τυπική προκαταβολή και στη συνέχεια ξεκινάει η συγγραφή της.

3. Τακτή επικοινωνία για την πορεία και το περιεχόμενο της εργασίας. Εφόσον μας έχετε παρουσιάσει τα απαιτούμενα δεδομένα της εργασίας, ο υπεύθυνος καθηγητής κατασκευάζει το προσχέδιο της, πάνω στο οποίο γίνονται συνεχείς επεμβάσεις σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.

4. Σταδιακή παρουσίαση προς τον ενδιαφερόμενο φοιτητή για τυχόν διορθώσεις και επεξηγήσεις.

5.Παράδοση ολοκληρωμένης εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής εξοφλεί το υπόλοιπο ποσό της εργασίας και στη συνέχεια λαμβάνει την εργασία πλήρως ολοκληρωμένη με τις προϋποθέσεις, τα ζητούμενα και τις διορθώσεις που έχει ζητήσει.