Ο βασικός στόχος είναι η εξοικείωση με τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και με τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας που θα επιτευχθεί με την απόκτηση γνώσεων στους εξής τομείς:

  • Φυσικά μέσα μετάδοσης και μέθοδοι μετάδοσης του σήματος μέσα σ’ αυτά.
  • Βασικές έννοιες δικτύων υπολογιστών, πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές αυτών.
  • Θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησης της.

Διδακτικό Υλικό

  • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης (Τόμος Α)
  • Ψηφιακές Επικοινωνίες (Τόμος Β)
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι (Τόμος Γ)