Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι,

– Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών από την Προϊστορία μέχρι τη νεότερη εποχή

– Να αποκτήσουν τα εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης και αξιολόγησης των έργων τέχνης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά

– Να κατανοήσουν την εξέλιξη και τους προβληματισμούς, που ακολουθεί η πορεία των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα σε σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 12, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν τον εξέχοντα ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού, και συγκεκριμένα τη λειτουργία, το χαρακτήρα, τη μορφή, την επίδραση, το συμβολικό ρόλο και το πολυδιάστατο περιεχόμενο της ελληνικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας ανά κατηγορίες, περιόδους (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή, μεταβυζαντινή/λόγια και λαϊκή, νεότερη και σύγχρονη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα), και ρεύματα σκέψης.
 2. Κατανοούν κατά τρόπο συνθετικό τα κεντρικά σημεία αισθητικών θεωρήσεων, αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων, ελληνικών, αλλά επίσης δυτικών και ανατολικών με τη συνδρομή της αισθητικής θεωρίας και της φιλοσοφίας της τέχνης.
 3. Αντιλαμβάνονται κριτικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη, το χώρο, το αστικό και περιφερειακό τοπίο και την κοινωνία τόσο από την οπτική γωνία του εκάστοτε ιστορικού υποβάθρου όσο και του σήμερα με τη συνδρομή του κατάλληλου θεωρητικού λόγου.
 4. Αναγνωρίζουν το βλέμμα ως απαρχή (καλλιτέχνης), ως πλήρωση (μέσω του κοινωνικού συνόλου) και ως αφηγηματική αναπαράσταση της δημιουργικής πράξης.
 5. Γνωρίζουν βασικά στοιχεία των εικαστικών έργων από όλες τις περιόδους της ελληνικής τέχνης, θεματικούς άξονες, τεχνικές και υλικά, αρχαία και σύγχρονα, περιλαμβανομένων των σημερινών τεχνολογιών.
 6. Γνωρίζουν την τοπική και διεθνή συμβολή σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών και θεωρητικών της τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας ως προς τις καλλιτεχνικές τάσεις και τεχνοτροπίες, την κοινωνική και τη θεωρητική τους συνδρομή.
 7. Εντοπίζουν συνέχειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνών σε διάφορα βάθη της ελληνικής χρονικής διαστρωμάτωσης και σε διάφορες χωρικές κλίμακες, από την κλίμακα του μεμονωμένου έργου τέχνης μέχρι την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική, ως καλλιτεχνικές και χωρικές συζεύξεις στον Ελληνικό χώρο και μετά το Βυζάντιο μεταξύ Ελλάδας, ευρύτερου Μεσογειακού χώρου και Δύσης.
 8. Συγκρίνουν καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά έργα διαφόρων εποχών ως προς την μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία.
 9. Κατανοούν τις κοινωνικές, αισθητικές και αναπτυξιακές συνιστώσες της προστασίας των έργων τέχνης και των μνημείων, των μνημειακών συνόλων και των μνημειακών δικτύων. Επίσης, τις επιδράσεις των ως άνω και της διαχείρισης της εικαστικής μνήμης στην παραγωγή νέας καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής δημιουργίας.
 10. Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική τους ικανότητα, χρησιμοποιώντας με επάρκεια την κατάλληλη ορολογία, στοχεύοντας στην πρωτοτυπία και αξιοποιώντας ποικίλη βιβλιογραφία όπως και εποπτικό-εικαστικό υλικό διαφόρων ειδών (εικόνες, video, ψηφιακό υλικό, κλπ.) με κριτικό τρόπο.
 11. Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες θεμελιώδεις και κριτικές ικανότητες και δεξιότητές τους όπως επίσης την αισθητική τους παιδεία στις επόμενες Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό με συνθετικό τρόπο.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Αρχές, αξίες και ιδεώδες της ελληνικής τέχνης, κατηγορίες, περίοδοι, βασικά στοιχεία του εικαστικού έργου, θεματική, τεχνικές και υλικά, λειτουγία και χαρακτήρας ανά περιόδους

β) Αισθητικές Θεωρήσεις, »εκφράσεις» από την αρχαιότητα έως σήμερα

γ) Το μεταπολεμικό πρόσωπο της ελληνικής τέχνης, η διεθνής παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών

δ) Εποχές ελληνικής πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής (προϊστορική, κλασική βυζαντινή και λαϊκή αρχιτεκτονική, σύγχρονη αρχιτεκτονική 19ος – 20ός αιώνας)

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Προϊστορική και Κλασική Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Κεφάλαιο 1 : Οι Προϊστορικοί Χρόνοι

Κεφάλαιο 2 : Ιδεολογικά Στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

Κεφάλαιο 3 : Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας

 

 

Τόμος Β΄: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

 

Τόμος Γ΄: Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Κεφάλαιο 1 : Αρχές και αξίες της νεότερης ελληνικής τέχνης

Κεφάλαιο 2 : Το μεταπολεμικό πρόσωπο της ελληνικής τέχνης

 

Τόμος Δ΄: Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 : Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική

Κεφάλαιο 3 : Βυζαντινή Αρχιτεκτονική

Κεφάλαιο 4 : Η αρχιτεκτονική της Τουρκοκρατίας

Κεφάλαιο 5 : Προϊστορική Αρχιτεκτονική

Κεφάλαιο 6 : Μοντέρνα Αρχιτεκτονική πριν και μετά τον πόλεμο (1930 – 2000)