Ελληνική Ιστορία

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι,
– Να παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου
– Να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου
– Να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας
– Να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα
– Να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού
– Να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ 11, η οποία είναι μια ΘΕ υποδομής του ΠΣ  ΕΛΠ, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τα εξής θέματα της αρχαίας, της βυζαντινής και της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας:
Α) -Κοινωνική και πολιτική οργάνωση και μορφές επικοινωνίας στον ελληνικό χώρο κατά τους προϊστορικούς χρόνους.
-Μετάβαση από τις ανακτορικού τύπου κοινωνίες στην ?πόλιν-κράτος?.
-Ο θεσμός της ?πόλεως-κράτους? (προέλευση και εξέλιξη)
– Βασίλειο της Μακεδονίας, μακεδονική ηγεμονία, κατακτήσεις Αλεξάνδρου
– Ελληνιστικά βασίλεια, πολιτικές – οικονομικές – κοινωνικές δομές του ελληνιστικού κόσμου.
-Ο Ελληνικός κόσμος υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.
Β) -Ζητήματα ιστορίας των θεσμών και των πολιτειακών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (προέλευση, διαμόρφωση, εξέλιξη, οργάνωση και λειτουργία τους).
-Σχέσεις του Βυζαντίου με τους μωαμεθανικούς και σλαβικούς λαούς.
-Ιστορία των ελλαδικών περιοχών της αυτοκρατορίας κατά την περίοδο της λατινοκρατίας και της οθωμανικής κυριαρχίας.
Γ) -Συνθήκες και όροι (πολιτικοί, ιδεολογικοί, κοινωνικοί) της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και οθωμανικό πλαίσιο κατά τον 18ο αι και τις αρχές του 19ου αι.
-Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης.
-Οργάνωση και διεξαγωγή της ελληνικής Επανάστασης του 1821.
-Συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους (θεσμοί, πολιτικές και κοινωνικές δομές, οικονομία).
-Εθνική ιδεολογία και εθνική ιστοριογραφία.
-Επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας του 19ου και του 20ου αι.
Θα έχουν επίσης αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και ικανότητες:
-Να μελετούν περαιτέρω και εις βάθος όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν διδαχθεί, καθώς και άλλα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας, ανατρέχοντας στην σχετική βιβλιογραφία.
-Να θέτουν ερωτήματα και να τα πραγματεύονται αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες από τις πηγές.
-Να συντάσσουν εργασίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα και απαιτήσεων.
-Να έχουν εξοικειωθεί και να κατανοούν βασικούς ιστορικούς όρους και έννοιες καθώς και ορισμένα βασικά ζητήματα μεθοδολογίας της ιστορικής έρευνας.
 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 
α) Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος
β) Βυζάντιο και Ελληνισμός
γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

Κεφάλαιο 1 : Οι προϊστορικοί χρόνοι

Κεφάλαιο 2 : Η πόλη – κράτος

Κεφάλαιο 3 : Η ηγεμονία των Μακεδόνων

Κεφάλαιο 4 : Ο ελληνιστικός κόσμος

Κεφάλαιο 5 : Ο ελλαδικός χώρος υπό ρωμαϊκή κυριαρχία

 

Τόμος Β΄: Βυζάντιο και Ελληνισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 1999

 

Κεφάλαιο 1 : Βυζαντινοί θεσμοί

Κεφάλαιο 2 : Η βυζαντινή κοινωνία

Κεφάλαιο 3 : Το Βυζάντιο και οι γείτονές του

Κεφάλαιο 4 : Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία

Κεφάλαιο 5 : Οργάνωση και εθνική αφύπνιση ( 13ος – 17ος αι.)

 

Τόμος Γ΄: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Κεφάλαιο 1 : Η Ευρώπη των επαναστάσεων.

Κεφάλαιο 2 : Ο Οθωμανικός χώρος και η συγκρότηση του νέου ελληνισμού.

Κεφάλαιο 3 : Η Επανάσταση του 1821

Κεφάλαιο 4 : Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και ο επαναστατικός πόλεμος (1822 – 1825)

Κεφάλαιο 5 : Φιλέλληνες και διπλωματία. Η μετατροπή της Ελληνικής Επανάστασης σε υπόθεση της Ευρώπης

Κεφάλαιο 6 : Από το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο ( 1825 – 1827)

Κεφάλαιο 7 : Από τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο : πολιτική ιστορία

Κεφάλαιο 8 : Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα

Κεφάλαιο 9 : Νεοελληνικός Διαφωτισμός και ιδεολογικά ρεύματα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Κεφάλαιο 10 : Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία και η εθνική ιστοριογραφία

Κεφάλαιο 11 : Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909 – 1922)

Κεφάλαιο 12 : Η αποτυχία της δημοκρατίας (1922 – 1936)

Κεφάλαιο 13 : Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος Πόλεμος (1936 – 1952)

Κεφάλαιο 14 : Η οικοδόμηση του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους (1952 – 1974)

Κεφάλαιο 15 : Η Ελλάδα σύγχρονο κράτος (1974 –  )