Περιγραφή Μαθήματος:

Ο σκοπός της θεματικής ενότητας της ΠΛΗ 24 είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές και τα εργαλεία για το σχεδιασμό λογισμικού. Επίσης, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τα βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή και με το χρονοπρογραμματισμός μεγάλων έργων. Η εξέταση του μαθήματος επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που προσφέρει και όχι στη θεωρία και τη στείρα αποστήθισή τους, οπότε για να έχει κάποιος φοιτητής σίγουρη επιτυχία στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γνωρίζει να λύνει ασκήσεις και ιδιαίτερα να μπορεί να προγραμματίζει σε Java.

Γνωρίζουμε τις ανάγκες σας

Οι φοιτητές δυσκολεύονται στη συγγραφή κώδικα JAVA λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν διδαχθεί τον αντικειμενοστραφή τρόπο σκέψης. Το αντίστοιχο βιβλίο του ΕΑΠ είναι πολύ απαρχαιωμένο και δε συμβαδίζει με τις εργασίες και τις εξετάσεις. Επίσης, υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση των μεταγλωττιστών, γιατί είναι μία ενότητα που δεν έχουν διδαχθεί οι φοιτητές.

Πως θα σας βοηθήσουμε

Στο Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο Δημιουργικό παρέχουμε βοήθεια στους φοιτητές της ΠΛΗ24:

  • Με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενο που διδάσκουν οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία του μαθήματος την τελευταία δεκαετία.
  • Με την παροχή σημειώσεων και παλαιών θεμάτων από μεγάλη βάση του φροντιστηρίου, απόρροια του γεγονότος της ενασχόλησης των καθηγητών με το αντικείμενο.
  • Με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας φοιτητή – καθηγητή και πραγματοποίηση μαθημάτων ακόμα και το ΣαββατοΚύριακο σε κλειστά οικονομικά γκρουπ ή σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ύλη του μαθήματος

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

  • Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
  • Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη γλώσσα JAVA
  • Διαχείριση Έργων
  • Μεταγλωττιστές