Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσες Προγραμματισμού

Η ενότητα δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις.
Απαιτεί όμως αρκετές εισαγωγικές γνώσεις προγραμματισμού C. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 εργασίες και σε κάποιες από αυτές θα πρέπει να γράψουν δικά τους προγράμματα C τα οποία πρέπει να μεταγλωττίσουν και να εκτελέσουν σε κάποιο περιβάλλον προγραμματισμού με C (δες υλικό ενότητας).

Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται:

 • Αριθμητικά συστήματα
  • Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα.
  • Μετατροπές από ένα σύστημα σε ένα άλλο.
  • Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών σε κάποιο αριθμητικό σύστημα.
  • Συμπλήρωμα ως προς 2.
 • Λογικές Πύλες
  • Πύλες OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR. Πώς λειτουργούν και πίνακας αληθείας τους.
  • Για δεδομένο κύκλωμα να αναπαραχθεί η αντίστοιχη λογική παράσταση.
  • Για δεδομένη λογική παράσταση να αναπαραχθεί το αντίστοιχο κύκλωμα.
  • Για δεδομένο λογικό κύκλωμα να γραφτεί το αντίστοιχο πρόγραμμα σε C.
 • Δυαδικά δέντρα
  • Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Εισαγωγή και διαγραφή κόμβων.
  • Δέντρα-σωροί. Εισαγωγή και διαγραφή κόμβων.
  • Προδιατεταγμένη, ενδοδιατεταγμένη και μεταδιατεταγμένη διαπέραση των κόμβων ενός δυαδικού δέντρου.
  • Αποθήκευση ενός δυαδικού δέντρου με τη βοήθεια μονοδιάστατου πίνακα (συνεχόμενη αναπαράσταση).
 • Προγραμματισμός με γλώσσα C
  • Για δεδομένο πρόγραμμα σε C να μπορεί να ερμηνευτεί η λειτουργία του.
  • Να γραφτεί πρόγραμμα ή συνάρτηση που να εκτελεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Λογικά Διαγράμματα
  • Για δοθέν λογικό διάγραμμα να μπορεί να περιγραφεί η λειτουργία του.
  • Να δημιουργηθεί λογικό διάγραμμα που να περιγράφει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Ψευδοκώδικας
  • Να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας ψευδοκώδικα (αντί για C).
 • Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Αναζήτησης
  • Ταξινόμηση φυσσαλίδας (bubble sort).
  • Δυαδική αναζήτηση (binary search).

Κατά το έτος 2009-10 είχαμε την προσθήκη και κάποιων τμημάτων αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην ύλη των εξετάσεων.

Δεν αρκεί η καλή γνώση των 3 πρώτων ενοτήτων που περιγράφονται πιο πάνω (Αριθμητικά Συστήματα, Λογικές Πύλες, Δυαδικά Δέντρα) για να περάσει κάποιος με επιτυχία τις εξετάσεις. Κάποιες γνώσεις προγραμματισμού σε C θεωρείται απαραίτητη.