ΕΛΠ 42

 

Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

 

Οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι,
– Η παρουσίαση της θεωρίας και μεθοδολογίας που διέπουν την επιστήμη της αρχαιολογίας, δηλαδή του εντοπισμού, αποκάλυψης, μελέτης και ερμηνείας των υλικών καταλοίπων των ανθρώπινων κοινωνιών από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα.
– Η κριτική παρουσίαση των γνωσιολογικών αναζητήσεων της αρχαιολογίας στον κοινωνικό χώρο αλλά και της συνεισφοράς των θετικών επιστημών στους αποδεικτικούς μηχανισμούς της
– Η αρχαιολογική περιγραφή της προϊστορικής και ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών του ελλαδικού χώρου με επιλεκτικές αναφορές σε σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και χρήσης του χώρου, τεχνολογίας, οικονομίας και ιδεολογικής συγκρότησης
– Η αναζήτηση της μουσειακής διάστασης των αρχαιοτήτων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και του ρόλου της στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης θεσμικής, αισθητικής, ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης στη γνώση του παρελθόντος από το ευρύ κοινό

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Ι. Θεωρία και Πρακτική της Αρχαιολογικής επιστήμης και Μουσειολογίας
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΛΠ 42, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Ια. γνωρίζουν την ιστοριογραφική εξέλιξη της επιστήμης της Αρχαιολογίας γενικά αλλά και ειδικότερα αυτή του Ελληνικού χώρου. Όπως επίσης τον ορισμό, τις βασικές αρχές και το αντικείμενό του επιστημονικού κλάδου της αρχαιολογίας.
Ιβ. αναγνωρίζουν τη συμβολή, άμεση ή έμμεση, της επιστήμης της αρχαιολογίας στη γνώση του Προϊστορικού και Ιστορικού παρελθόντος αλλά και στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους όπως επσης να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες παραμέτρους και προβληματική που αφορούν πτυχές της αρχαιολογίας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Ιγ. γνωρίζουν την έννοια της Μουσειολογίας ως επιστημονικού κλάδου και τη σύνδεσή της με την καταγραφή, προστασία και αισθητική ανάδειξη των ελληνικών αρχαιοτήτων.
Ιδ. καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους ? προσωπική και κοινωνική – σε ζητήματα κατανόησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στον όποιο χώρο δραστηριοποίησής τους.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 


α) Ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας.
β) Ορισμός, αντικείμενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληματική
γ) Κύρια αρχαιολογικά πεδία στον ελληνικό χώρο και η πολιτισμική αξία τους
δ) Μουσειολογία. Μέριμνα για τις αρχαιότητες

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Ιστορική Διαδρομή της Αρχαιολογίας. Ορισμός, Αντικείμενο, Βασικές Αρχές, Κλάδοι και Προβληματική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 2 : Ορισμός και αντικείμενο της Αρχαιολογίας : μύθος και πραγματικότητα

Κεφάλαιο 3 : Η αρχαιολογική μαρτυρία. Βασικές αρχές της Αρχαιολογίας

Κεφάλαιο 4 : Μέθοδοι ανεύρεσης και χρονολόγησης της αρχαιολογικής μαρτυρίας

Κεφάλαιο 5 : Οι μέθοδοι ταξινόμησης, ανάλυσης και ερμηνείας της αρχαιολογικής μαρτυρίας

Κεφάλαιο 6 : Κλάδοι και προβληματική της Αρχαιολογίας. Η ερμηνεία της πολιτισμικής αλλαγής

 

Τόμος Β΄: Κύρια Αρχαιολογικά Πεδία στον Ελληνικό Χώρο και η Πολιτισμική Αξία τους, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Κεφάλαιο 1 : Η εποχή του Λίθου στον ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 2 : Η εποχή του Χαλκού στον ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 3 : Κύρια αρχαιολογικά πεδία των Ιστορικών Χρόνων ( 1000 – 31 π.Χ)

Κεφάλαιο 4 : Βυζαντινοί Χρόνοι

 

Τόμος Γ΄: Μουσειολογία, Μέριμνα για τις Αρχαιότητες, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Ερισμός και αντικείμενο των μουσειακών σπουδών

Κεφάλαιο 2 : Διαχείριση συλλογών μουσειακών αντικειμένων

Κεφάλαιο 3 : Εκθεσιακές πρακτικές

Κεφάλαιο 4 : Η αρχιτεκτονική των μουσείων και το κοινό

Κεφάλαιο 5 : Συλλογές και μουσεία στον ελλαδικό χώρο από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας