Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ40, οι φοιτητές:
Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν:
1) Το ρόλο και τη σημασία της μουσικής ως παιδευτικού και πολιτισμικού αγαθού, κατά την αρχαιοελληνική περίοδο.
2) Τη διάκριση ανάμεσα στην Πυθαγόρεια και Αριστοξενική θεώρηση της μουσικής και τις επιδράσεις της στους μεταγενέστερους έλληνες φιλοσόφους.
3) Τη συσχέτιση της μουσικής με την επίσημη και καθημερινή ζωή των αρχαίων ελλήνων με βάση τα εντός και εκτός λατρείας τραγούδια και την οργανική μουσική.
4) Τη διάκριση ανάμεσα στη βυζαντινή μουσική και τη μουσική του Βυζαντίου καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους.
ΙΙ
5) Τα επί μέρους είδη του δημοτικού τραγουδιού και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κλέφτικου, του αστικολαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, καθώς και τις ιδεολογικές συνιστώσες τους.
6) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ετερόγλωσσων και μειονοτικών ομάδων και τις σχετικές αλληλεπιδράσεις τους με την ιθαγενή μουσική παράδοση.
7) Τις αντιλήψεις για τη μουσική της Επτανησιακής και Εθνικής μουσικής σχολής.
8) Το έργο των Πρωτοπόρων και της Ελληνικής «πρωτοπορίας».
9) Την εμπορευματοποίηση του τραγουδιού και της μουσικής με βάση την τεχνολογική εξέλιξη, από την εμφάνιση της δισκογραφίας έως σήμερα.
ΙΙΙ
10) Τη διαφοροποιημένη θέση του χορού με αναφορά στην κλασική και τη βυζαντινή περίοδο.
11) Την ποικιλία και πολυμορφία της μουσικο-χορευτικής ελληνικής παράδοσης, με αναφορά στις επί μέρους γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου.
12) Τη θεώρηση του χορού ως σύμβολο ταυτότητας, ως τελετουργία και θέαμα.
13) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του δυτικού «έντεχνου» χορού και τα επί μέρους είδη του.
14) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές διαστάσεις των Ευρωπαϊκών, λατινοαμερικάνικων, μοντέρνων και «δημοφιλών» χορών.
Β) θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:
15) να κατανοούν σύνθετες έννοιες, όπως ταυτότητα, παράδοση, λαϊκός πολιτισμός και να χειρίζονται με επάρκεια τη σχετική ορολογία
16) να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
17) να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο της ΘΕ.

 

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Μαθηματική Θεωρία της Αρχαίας Μουσικής (Βυζαντινοί Θεωρία, Διαλεκτικοί Συσχετισμοί με Ανατολή, Ελληνική και Δυτική Μουσική στο Νεότερο Κόσμο, Σύγχρονα Ρεύματα)
β) Μουσική Πράξη κατά περίοδο (ρυθμοί, όργανα, είδη, ήθος και ύφος, πηγές, Θέση της Μουσικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο, Δημιουργός, Εκτελεστής και Κοινό, Παράδοση και Προοπτικές)
γ) Θεωρητική Προσέγγιση στη Ρυθμολογία του Ελληνικού Χορού

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Διαλεκτικοί Συσχετισμοί – Θεωρία της Ελληνικής Μουσικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Διαλεκτικές αντιθέσεις και συνθέσεις στο χώρο της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Τέχνης

Κεφάλαιο 2 : Στοιχεία επιστημονικής μεθόδου και εφαρμογής της : αναλυτική μέθοδος και αφηρημένη σκέψη

Κεφάλαιο 3 : Θέματα ταυτότητας : στοιχεία αναλυτικής αφηρημένης και εφηρμοσμένης προσέγγισης

Κεφάλαιο 4 : Ειδικά θέματα θεωρητικού προβληματισμού και διαλεκτικής επί της μουσικής και του χορού

Κεφάλαιο 5 : Θεωρία της ελληνικής μουσικής κατά τους αρχαίους χρόνους

Κεφάλαιο 6 : Θεωρία και θεωρητικές αρχές της ελληνικής μουσικής κατά τους Μέσους Χρόνους

Κεφάλαιο 7 : Θεωρία και θεωρητικές αρχές της ελληνικής μουσικής κατά τους νεότερους χρόνους

 

Τόμος Β΄: Ελληνική Μουσική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Αρχαία ελληνικά μουσικά Θεωρητικά

Κεφάλαιο 2 : Γενικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής πράξης

Κεφάλαιο 3 : Γραφές και κείμενα αρχαίας ελληνικής μουσικής

Κεφάλαιο 4 : Τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα

Κεφάλαιο 5 : Συμπληρωματικά στοιχεία αρχαίας ελληνικής μουσικής

Κεφάλαιο 6 : Θεωρητικά και ορθόδοξη ψαλτική

Κεφάλαιο 7 : Ιστορικές και εμπράγματες διαλεκτικές στην ελληνική μουσική των Μέσων Χρόνων

 

Τόμος Γ΄: Ελληνική Μουσική Πράξη: Λαϊκή Παράδοση – Νεότεροι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Θεωρητικά της ελληνικής λαϊκής παραδοσιακής μουσικής

Κεφάλαιο 2 : Ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή οργανολογία

Κεφάλαιο 3 : Ιστορικές και μορφικές διαστάσεις του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού

Κεφάλαιο 4 : Η γεωγραφία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού

Κεφάλαιο 5 : Ελληνικές πολιτισμικές και μουσικές διαλεκτικές προεκτάσεις

Κεφάλαιο 6 : Ιδεολογικά και μουσικά μεταίχμια της νεότερης περιόδου

Κεφάλαιο 7 : Αστικολαϊκά μουσικά είδη στη νεότερη Ελλάδα

Κεφάλαιο 8 : Θεωρητικές όψεις της νεότερης μουσικής

Κεφάλαιο 9 : Έντεχνη νεοελληνική μουσική

Κεφάλαιο 10 : Ιστορία του νεοελληνικού τραγουδιού

 

Τόμος Δ΄: Θεωρία Χορού – Ελληνική Χορευτική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Όψεις θεωρίας του ελληνικού χορού

Κεφάλαιο 2 : Ειδικές προβληματικές και επί μέρους υποδείγματα προσεγγίσεων του χορού

Κεφάλαιο 3 : Προς μια επιστημονική θεωρητική επισκόπηση του χορού

Κεφάλαιο 4 : Αρχαία όρχηση

Κεφάλαιο 5 : Ο ελληνικός χορός κατά τους Μέσους Χρόνους

 

Τόμος Ε΄: Ελληνική Χορευτική Πράξη: Παραδοσιακός και Σύγχρονος Χορός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Γενικά θέματα λαϊκού παραδοσιακού χορού

Κεφάλαιο 2 : Εθνογραφική παρουσίαση

Κεφάλαιο 3 : Ελληνικοί αστικολαϊκοί χοροί

Κεφάλαιο 4 : Ο νεότερος δυτικός «έντεχνος» χορός

Κεφάλαιο 5 : «Ευρωπαϊκοί», «λατινοαμερικάνικοι» και «μοντέρνοι» χοροί

Κεφάλαιο 6 : Κοινωνικές όψεις της σύγχρονης ελληνικής χορευτικής πραγματικότητας