Περιγραφή Μαθήματος:

Μετά από μία εκτενή παρουσίαση της χρησιμότητας της Οικονομετρίας το μάθημα ασχολείται με ένα υπόδειγμα μίας μεταβλητής και ορισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής επαγωγής. Κατόπιν παρουσιάζεται το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης δύο μεταβλητών και οι βασικές υποθέσεις του, η μέθοδος εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων και οι ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων. Ακολουθεί το πολυμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης καθώς και έλεγχοι υποθέσεων με την χρήση των στατιστικών t και F. Παρουσιάζεται επίσης η χρήση των ψευδομεταβλητών σε μια παλινδρόμηση και διάφορες μορφές παραβιάσεων των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος (πολυσυγγραμμικότητα, αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα).

Γνωρίζουμε τις ανάγκες σας

Οι φοιτητές δυσκολεύονται στην κατανόηση όρων της Οικονομετρίας και την σύνδεση της σε εφαρμογή επί τω πρακτέο. Τα ελληνικά οικονομετρικά βιβλία που προτείνονται στις σχολές, είναι ανεπαρκή και τις περισσότερες φορές μπερδεύουν τους φοιτητές αντί να τους βοηθούν.

Πως θα σας βοηθήσουμε

Στο Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο Δημιουργικό παρέχουμε βοήθεια στους φοιτητές:

  • Με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενο που διδάσκουν οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία του μαθήματος
  • Με την παροχή σημειώσεων και παλαιών θεμάτων από μεγάλη βάση του φροντιστηρίου, απόρροια του γεγονότος της ενασχόλησης των καθηγητών με το αντικείμενο
  • Με την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας φοιτητή – καθηγητή και πραγματοποίηση μαθημάτων ακόμα και την Κυριακή

Ύλη του μαθήματος

  1. Μονομεταβλητό υπόδειγμα
  2. Ιδιότητες των εκτιμητών OLS και θεώρημα Cramer – Rao
  3. Πολυμεταβλητό υπόδειγμα
  4. Βασικές υποθέσεις
  5. Παραβιάσεις βασικών υποθέσεων (Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Πολυσσυγγραμμικότητα)